Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırADAY TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN “EDEBİYAT ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA ANALİZİ
(AN INVESTIGATION OF METAPHORS ON THE CONCEPT OF LITERATURETEACHER AMONG PRESERVICE TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS IN TURKEY )

Yazar : Hayrullah KAHYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 104-117


Özet

Metafor, kişilerin bir olgu ya da kavrama ilişkin algılarını benzetmeler yoluyla ifade etmesi olarak tanımlanabilir. İnsanoğlu eskiden beri özellikle soyut kavramları daha iyi anlayabilmek/anlatabilmek için onları metaforlar yardımıyla ifade eder. Bu yönüyle metaforlar hayatımızda çok önemli bir işleve sahiptirler. Bu çalışmada aday Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin “edebiyat öğretmeni” kavramına ilişkin algıları metafor yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden aday Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya gönüllülük esasına göre katılmış olan katılımcılardan veri toplama formundaki “Edebiyat öğretmeni ...... gibidir/benzer/hatırlatır. Çünkü ……” şeklindeki açık uçlu cümleleri tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak on bir kategoriye ayrılmıştır: bilgi kaynağı ve/veya sağlayıcısı (n= 30; %30), yol gösterici ve yönlendirici (n= 24; %24), rol model (n=12; %12), bireysel ve duygusal gelişimi destekleyici (n= 8; %8), üretici (n= 8; %8), değerli bir varlık (n=6; %6), şekillendirici/biçimlendirici (n= 6; %6), süper otorite (n=3; %3), iletişim aracı (n=1; %1), eğlendirici/dinlendirici (n=1; %1), sevgi ve fedakarlık örneği (n=1; %1). Sonuçlara göre katılımcıların %58’i (n=58) öğretmeni geleneksel (bilgi kaynağı ve/veya sağlayıcısı, yol gösterici ve yönlendirici, rol model, değerli bir varlık, şekillendirici/biçimlendirici, süper otorite, sevgi ve fedakarlık örneği); %43’ü ise (n= 43) edebiyat öğretmenini çağdaş eğitim yaklaşımlarına uygun özelliklere (yol gösterici ve yönlendirici, bireysel ve duygusal gelişimi destekleyici, üretici, iletişim aracı, eğlendirici/dinlendirici) daha uygun rolleriyle algılamışlardır.Anahtar Kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni,öğretmen,metafor,eğitim

Abstract

Metaphor can be described as one’s expressing perceptions about a fact or a notion thorough similes. Humankind expresses nonfigurative notions with the help of metaphors to understand/narrate them better since the ancient times. Metaphors have a very important place in one’s life with this function. In this study, trainee Turkish Language and Literature teachers’ perception about “literature teacher” notion is analyzed through metaphors. Phenomenology design of qualitative research is used in this study. The paradigm of the study is formed by trainee Turkish language and literature teachers. The data of this research is collected with semiconstructed open-ended question form. Participants that attended the research by voluntarily is requested to complete open-ended sentences similar to “Literature teacher is similar to/is like/reminds ............. because ............” The acquired data is divided into 11 categories by doing content analysis: knowledge source and/or provider (n= 30; %30), leader and director (n= 24; %24), role-model (n=12; %12), supporter of personal and emotional development (n= 8; %8), productive (n= 8; %8), a precious being (n=6; %6), former/moulder (n= 6; %6), super authority (n=3; %3), communication tool (n=1; %1), entertainer/relaxing (n=1; %1), example of love and sacrifice (n=1; %1). According to results, %58 of the participants (n=58) described the teacher as traditional (knowledge source and/or provider, leader and director, role-model, a precious being, former/moulder, super authority, example of love and sacrifice); %43 of them perceive the teacher as roles that fits better the qualities of modern education approaches (leader and director, supporter of personal and emotional development, productive, communication tool, entertainer/relaxing).Keywords
Turkish Language and Literature Teacher, teacher, metaphor, education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri