Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırOKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE OPINIONS OF THE PRINCIPALS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION AND OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON COMMUNICATION SKILLS OF ADMINISTRATORS )

Yazar : Fatma YAŞAR EKİCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 334-342


Özet

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi eğitim kurumu müdürleri ve diğer eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesindeki eğitim kurumlarında müdür olarak görev yapmakta olan yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim güz döneminde İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde müdür olarak görev yapmakta olan ve uygun / kazara örnekleme metoduyla seçilen 110 müdür oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Kişisel Bilgi Formu ve Aydoğan ve Kaşkaya (2010) tarafından eğitim kurumu yöneticilerinin iletişim becerilerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şöyledir: Okul öncesi eğitim kurumu müdürlerinin iletişim becerilerine yönelik görüşleri ile diğer eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Eğitim kurumunda görev yapan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşleri cinsiyet, yaş, medeni durum, sahip olunan çocuk sayısı, müdürlük kıdemi ve iletişim becerileriyle ilgili eğitim alıp almama durumuna göre farklılaşmamaktadır. Bundan farklı olarak eğitim kurumunda görev yapan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşleri eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. Buna göre; eğitim düzeyi önlisans, lisans ve yüksek lisans olan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşleri, eğitim düzeyi doktora olan müdürlerin iletişim becerilerine yönelik görüşlerine göre daha olumludur.Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Müdür, İletişim Becerileri

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of the principals working in preschool education institutions and other educational institutions on communication skills of administrators. The study was conducted in the survey method. The population of the study consists of principals working in educational institutions in İstanbul/Küçükçekmece district. The study group consists of 110 principals working in preschools, primary schools, secondary schools and high schools in 2015-2016 academic year in Küçükçekmece district. The tool that are used for data collection were personal information form that are developed by the researcher and the scale that are developed by Aydoğan and Kaşkaya (2010) in order to evaluate the communication skills of school administrators. In the analysis of the data, SPSS 20 package program was applied. At the end of the research, it is found that: There is no significant difference between the opinions of the principals working in preschool education institutions and other educational institutions on communication skills of administrators The opinions of the principals working in educational institutions on communication skills of administrators do not differ significantly by gender, age, marital status, number of children that principals have, professional experience and the state of getting education on communication skills. The opinions of the principals working in educational institutions on communication skills of administrators differ by education level. According to that, the opinions of the principals who get education at associate degree, bachelor's degree and master's degree were more positive than the principals who get education at doctoral degree.Keywords
Preschool Education Institution, Principal, Communication Skills

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri